Jump to content

Imigracja a jazda po piwku :)


w0jn4

Recommended Posts

DUI - "driving under influence", a wiec jazda w stanie nietrze1wym, jest czestym powodem utrudnienia postepowania imigracyjnego. Do tej pory biuro imigracyjne traktowa3o aresztowanie za jazde w stanie nietrze1wym ( DUI) jako potencjalny zakaz starania sie o prawo do sta3ego pobytu na podstawie naruszenia norm moralnych (brak "dobrego moralnego charakteru"). Skazania za DUI ewaluowane by3y podobnie surowo jak skazania w sądzie kryminalnym.

Precedensowe sprawy sądowe w sądzie imigracyjnym i pó1niej w BIA (Board of Immigration Appeals) ustanowi3y, ?e DUI nie jest ani tak zwanym wykroczeniem moralnym (crime of moral turpitude), ani te? wykroczeniem z u?yciem przemocy (crime of violence) i w związku z tym nie powoduje ani deportacji, ani zakazu starania sie o zieloną karte. Dotyczy to oczywiście tylko i wy3ącznie tzw. simple DUI, a wiec "prostego DUI" - gdzie nie spowodowano ani wypadku, ani obra?en, ani śmierci, i gdzie ste?enie alkoholu we krwi nie by3o bardzo wysokie. Jeśli jazda w stanie nietrze1wym spowodowa3a wypadek z obra?eniami, zniszczeniem mienia, to mo?e ono bya traktowane jako felony lub aggravated DUI, i wtedy ta powa?niejsza forma DUI mo?e ju? powodowaa problemy imigracyjne. Zasadniczo jednak mamy do czynienia z "prostym DUI", gdzie osoba zatrzymana zosta3a przez policje, bo jecha3a pomiedzy pasami lub w przypadku, gdy jazda w inny sposób wskazywa3a na nadu?ycie alkoholu. Takie simple DUI nie powinno spowodowaa problemów imigracyjnych, ani przy staraniu sie o obywatelstwo ani o pobyt sta3y.

Nale?y jednak pamietaa, ?e biuro imigracyjne nie wyda decyzji w przypadku, kiedy sprawa DUI nadal toczy sie w sądzie. Nale?y wiec poczekaa, a? sprawa jest zakonczona w sądzie i wydany zosta3 wyrok, nale?y miea certyfikowaną kopie tego wyroku zanim przystąpimy do starania sie o pobyt sta3y lub naturalizacje.

Nawet wielokrotne przypadki aresztowania i skazanie za simple DUI nie blokują starania o pobyt sta3y lub naturalizacje, chocia? w przypadku wielokrotnych aresztowan za DUI prawo ostatnio nieco sie zmieni3o. Otó? wesz3o w ?ycie nowe memorandum prawne, które zmieni nieco sposób starania sie o pobyt sta3y. Ale o tym za chwile.

Wed3ug prawa stanu Illinois aresztowanie za DUI w przypadku, w którym osoba w momencie aresztowania ma ju? zawieszone prawo jazdy z powodu poprzedniego DUI, jest wykroczeniem bardzo powa?nym i mo?e powodowaa problem imigracyjny. Wy?ej wspomniane nowe memorandum zmienia nieco sposób podejścia biura imigracyjnego do osób z powtarzającymi sie aresztowaniami lub skazaniami za DUI. Biuro imigracyjne bedzie patrzy3o na te osoby z punktu widzenia kwalifikacji zdrowotnych.

Wed3ug prawa imigracyjnego niektóre osoby mogą nie otrzymaa pobytu sta3ego ze wzgledu na pewne dolegliwości medyczne, zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Wedlug sekcji 212 (a)(1)(A)(iii) dolegliwośa psychiczna lub medyczna, której towarzyszy związane z nią "niebezpieczne zachowanie" dyskwalifikuje aplikanta na pobyt sta3y. Nowe memorandum biura imigracyjnego informuje oficerów imigracyjnych, ?e alkoholizm mo?e bya traktowany jako choroba psychiczna, a jazda w stanie nietrze1wym jako "niebezpieczne zachowanie", które mo?e spowodowaa dyskwalifikacje. Takiej determinacji nie mo?e jednak urzednik podjąa bez stwierdzenia lekarza. Ka?da osoba starająca sie o pobyt sta3y musi przejśa badanie lekarskie. Jednym z pytan, które lekarz zadaje jest pytanie o nadu?ywanie alkoholu. Problem polega na tym, ?e wiele osób, które doświadczy3o wielokrotnych aresztowan i skazan za DUI nie przyzna sie do tego lekarzowi, i wobec tego lekarz nie ma mo?liwości ustosunkowaa sie do tego problemu i w ogóle pomija go w wype3nianym formularzu. Wed3ug nowego memorandum urzednik biura imigracyjnego mo?e wys3aa aplikanta na ponowne badania lekarskie, jesli zauwa?y, ?e mimo tego, ?e aplikant by3 wielokrotnie aresztowany za DUI, to nie jest to ujete w badaniach lekarskich. Takie ponowne badanie dotyczya bedzie jednak wy3ącznie badania związanego z nadu?ywaniem alkoholu.

Jeśli lekarz uwa?a, ?e brak mu odpowiednich kwalifikacji, aby stwierdzia diagnoze alkoholizmu, to mo?e wys3aa aplikanta do specjalisty od tej choroby. Nastepnie lekarz raport takiego specjalisty ujmie w swojej ewaluacji na odpowiednich formularzach imigracyjnych. Lekarz imigracyjny (tzw. civil surgeon) jest odpowiedzialny za ca3ośa badania. Jeśli lekarz stwierdzi, ?e aplikant jest alkoholikiem, to nie jest to jeszcze wystarczające, aby spowodowaa problemy w staraniu sie o pobyt sta3y. Dopiero stwierdzenie, ze alkoholizm idzie w parze z "niebezpiecznym zachowaniem" pociąga za sobą stwierdzenie lekarza, ?e cierpi on na "class A condition", a wiec taką dolegliwośa, która dyskwalifikuje i uniemo?liwia otrzymanie pobytu sta3ego.

Wy?ej wymienione "niebezpieczne zachowanie" jest wiec kluczem w ewaluacji lekarskiej, poniewa? jego istnienie mo?e powodowaa odmowe aplikacji o pobyt sta3y. "Niebezpieczne zachowanie" jest definiowane w instrukcji dla lekarzy imigracyjnych w nastepujący sposób: "jest to niebezpieczny akt lub seria niebezpiecznych aktów wykonanych przez imigranta, które spowodowa3y obra?enia (psychiczne lub fizyczne) imigranta lub kogoś innego, lub akt, który zagra?a3 zdro­wiu lub bezpieczenstwu imigranta lub innej osoby, lub akt, który spowodowa3 zniszczenie mienia". Biuro imigracyjne uwa?a, ze jazda w stanie nietrze1wym, jest takim w3aśnie "niebezpiecznym zachowaniem".

Wed3ug nowego memorandum biura imigracyjnego, jeśli lekarz stwierdzi alkoholizm, i aplikant ma udokumentowaną historie aresztów lub skazan za DUI, a wiec jazde w stanie nietrze1wym, mo?na to uwa?aa za "niebezpieczne zachowanie", poniewa? jazda w stanie nietrze1wym zagra?a zdrowiu lub ?yciu imigranta i innych. W związku z tym, jeśli aplikant ma historie aresztów za DUI, co zostanie potwierdzone po sprawdzeniu odcisków palców przez FBI, nie nale?y 3udzia sie, ?e areszty takie mo?na ukrya. W przypadkach wielokrotnych aresztów lekarz musi stwierdzia czy jest to "niebezpieczne zachowanie", które blokuje pobyt sta3y, czy te? nie. Jeśli pomimo historii aresztów lekarz pominą3 temat alkoholizmu w badaniu imigracyjnym, to wtedy badanie bedzie musia3o bya powtórzone wed3ug nowego memorandum. Nie we wszystkich jednak przypadkach.

Biuro imigracyjne wymagaa bedzie powtórnego badania lekarskiego, jeśli problem alkoholizmu po­miniety by3 w pierwszym badaniu lekarskim, i po spraw­dzeniu odcisków palców stwierdzono, ?e aplikant ma jedną z nastepujących historii związanych z jazdą w stanie nietrze1wym:

1. ‑Przynajmniej jedno aresztowanie lub skazanie za DUI (driving under influence) w sytuacji, gdzie w momencie aresztowania prawo jazdy kierowcy by3o ju? zawie­szone lub cofniete z powodu poprzedniego DUI;

2. ‑Przynajmniej jedno aresztowanie lub skazanie za DUI, które spowodowa3o obra?enia lub śmiera;

3. ‑Przynajmniej jedno skazanie za DUI, które narasta do rangi felony. Felony jest powa?­niejszym wykroczeniem kryminalnym, za które grozi kara pozbawienia wolności na wiecej ni? rok. W stanie Ilinois w przypadku DUI skazanie za felony DUI związane jest z wyjątkowo du?ym ste?eniem alkoholu we krwi lub z obecnością dziecka w samochodzie, który prowadzi3 nietrze1wy kierowca, lub w sytuacji, gdzie DUI spowodowa3o obra?enie lub śmiera. W stanie Indiana felony DUI mo?na uzyskaa ju? w sytua­cji, gdzie poprzednie DUI nastąpi3o w ciągu ostatnich 5 lat;

4. ‑Dwa lub wiecej aresztowania lub skazania za DUI w ciągu ostatnich dwóch lat;

5. ‑Trzy lub wiecej aresztowania lub skazania za DUI, gdzie jedno z nich nastąpi3o w ciągu ostanich dwóch lat.

Wszystkie osoby, których historia aresztowan lub skazan za DUI reprezentuje jeden z tych pieciu wymienionych scenariuszy, bedą musia3y poddaa sie ponownemu badaniu lekarskiemu, którego zadaniem bedzie stwierdzone istnienia alkoholizmu i "niebezpiecznego zachowania". Po dodatkowym badaniu lekarza mo?liwości są dwie: albo lekarz nie stwierdzi istnienia "class A condition", a wiec dolegliwości, której towarzyszy "niebezpieczne zachowanie", albo jednak stwierdzi jej istnienie.

Jeśli lekarz nie stwierdzi istnienia "class A condition", to aplikant pomimo historii aresztowan za DUI bedzie kwalifikowa3 sie na pobyt sta3y. W pewnych jednak przypadkach, jeśli biuro imigracyjne ma wątpliwości co do wiarygodności opinii lekarskiej, biuro mo?e wymagaa aby opinie lekarską przejrzeli urzednicy U.S. Public Health Services.

Jeśli lekarz stwierdzi istnienie "class A condition", a wiec alkoholizmu po3ączonego z niebezpiecznym zachowaniem, to biuro imigracyjne odmówi przyznania pobytu sta3ego, a aplikantowi pozostają wtedy dwie drogi: odwo3anie sie lub staranie o waiver (odstepstwo od prawa.)

Odwo3anie sie od ewaluacji lekarskiej i stwierdzenie istnienia "class A condition" spowoduje, ?e biuro imigracyjne zgromadzi grupe medycznych ekspertów, przed którą aplikant bedzie móg3 sie bronia, korzystając z zeznan swych świadków i ekspertów. Jeśli grupa ta stwierdzi, ?e ewaluacja medyczna nies3usznie stwier­dzi3a istnienie "class A condition", to odmowa pobytu sta3ego zostanie cofnieta i aplikacja bedzie przyznana. Jesli jednak grupa ekspertów zgodzi sie z ewaluacją medyczną, to odmowa zostaje utrzymana i aplikantowi pozostaje ju? tylko staranie sie o waiver. Waiver, a wiec odstepstwo od prawa, jest jednak przyznawany bardzo rzadko i zale?y wy3ącznie od dobrej woli urzednikow biura imigracyjnego.

Memorandum konczy sie stwierdzeniem, ?e nie tylko osoby z historią DUI mogą bya poddane ponownej ewaluacji medycznej. Równie? osoby z historią problemów psychicznych lub osoby w przesz3ości oskar?one o przemoc, gdzie alkohol by3 czynnikiem w zachowaniu mogą równie? bya odes3ane na bardziej dok3adne oszacowanie tego problemu i stwierdzenie, czy towarzyszy3o mu "niebezpieczne zachowanie", a co za tym idzie, czy bedzie to problem w staraniu sie o petycje imigracyjne.

Nowe memorandum jest o tyle niebezpieczne, ?e pozostawia w rekach lekarzy i ich opinii medycznych, czesto, szczególnie w przypadku alkoholizmu subiektywnych, losy aplikantów o pobyt sta3y. Mo?e równie? spowodowaa du?e opo1nienia, jeśli aplikant musi przejśa dodatkowe badania.

Memorandum to rozpoczyna nowe podejście biura imigracyjnego do aresztowan za DUI (driving under influence) i ka?da osoba z takim aresztowaniem na koncie musi przedyskutowaa z prawnikiem imigracyjnym swą sytuacje zanim z3o?y dokumenty do biura imigracyjnego.

Autorką artyku3u jest Agata Gostynska Frakt.

Adwokat imigracyjny i rodzinny

Tel. (312) 644-8000

Adres: 100 W. Monroe, Suite 1705

Chicago, IL 60603

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

fakt, od kilku lat DUI czyli mandat za jazde po pijaku lub na dragach jest traktowana jako przestepstwo kryminalne.

Za Clintona bylo fajnie, jak cie policjant nawalonego zatrzymal, to jeszcze zadzwonil po taksowke zeby cie do domu zawiozla, albo dzwonili na ostatni numer wybrany w twojej komorce i mowili aby ktos przyjechal bo kolega twoj nie moze prowadzic - ale mandatu ci nie dali. Fajnie co?

Teraz juz tak nie ma, jak cie nawalonego zatrzymaja to cie aresztuja, ale to juz musisz byc naprawde niezle naprany.

Tutaj fajna sprawa jest, ze zadko dmuchanie jest, bo policja sie boi to robic. Jak policjant cie zatrzyma i kaze ci dmuchac a ty mowisz ze nie bedziesz tego robil bo jestes trzezwy (bo tak jest). Ale on sie uprze i kazde dmuchac, i jak wynik wyjdzie 0 promili, czyli ze miales racje, to mozesz go podac do sadu, ze teraz czujesz sie urazony i potraktowal cie jako pijaka a ty wcale nie piles. Fajnie co?

Wniosek1: Jak piles wiecej niz kilka piwek to jedz spokojnie, nie przekraczaj predkosci i najlepiej autostradami, unikaj jazdy ulicami. A wogole to po wypicu nie jechac oczywiscie.

Wniosek2: Jak masz duzo kasy i cie stac na dobrego adwokata, to cie z kazdego przewinienia wyciagnie. Mam kolege co mial 4 DUI i tak dostal obywatelstwo, coprawda wydal ponad $15.000 na adwokatow ale obywatelstwo dostal :lol:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...