Jump to content

wiza turystyczna


Recommended Posts

Witam Wszystkich

W przysz3ym roku zamierzam wyjechaa na wakacje do USA w celach turystycznych. Czy Ktoś mo?e mi powiedziea jakie warunki musze spe3nia i jakie dokumenty z3o?ya aby móc staraa sie o wize turystyczna? I najwa?niejsze czy potrzebne Mi jest zaproszenie od "cioci z Ameryki"? Z gory Wam dziekuje za pomoc

Link to comment
Share on other sites

Jak ubiegaa sie o wize nieimigracyjną

Ka?dy starający sie o wize nieimigracyjną, bez wzgledu na cel wyjazdu, musi odbya osobistą rozmowe z konsulem. Rozmowy te prowadzone są tylko i wy3ącznie na podstawie wcześniej ustalonych terminów. Nie dotyczy to osób wymienionych w rozdziale Sk3adanie podan wizowych bez konieczności przychodzenia na rozmowe z konsulem . Osoby udające sie do USA w celu turystycznym są umawiane w godz. 8.00 – 10.00 i 10.00-12.00 od poniedzia3ku do piątku. Dla seniorów powy?ej 65 roku ?ycia rezerwujemy terminy w poniedzia3ki i piatki w godz. 8.00 – 12.00. Aby ubiegaa sie o wize nieimigracyjną , nale?y postepowaa zgodnie z procedurą opisaną poni?ej.

1. Ustalenie terminu spotkania z konsulem

Aby umówia sie na rozmowe z konsulem nale?y zadzwonia pod numer 0701 77 44 00, który jest czynny od poniedzia3ku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00. Koszt jednej minuty po3ączenia to 4,- PLN + 22% VAT (cena mo?e zostaa zmieniona bez uprzedzenia). Po3ączenie z tym numerem mo?liwe jest tylko z telefonów stacjonarnych z terytorium Polski, ale nie z aparatów na karty telefoniczne. Ponadto posiadacze telefonów komórkowych w sieci Idea mogą dzwonia pod numer 701 77 44 00 a sieci Era pod numer 740 94 00. Zanim Panstwo zadzwonią nale?y przygotowaa paszport, papier i przybory do pisania.

Operatorzy obs3ugujący ten numer udzielają informacji na temat dostepnych wiz nieimigracyjnych oraz określają jaki rodzaj wizy jest w3aściwy ze wzgledu na charakter planowanej przez Panstwa podró?y. Oprócz tego, ustalają terminy spotkan z konsulem odpowiednio w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym w Krakowie, jak równie? wyjaśniają jakie dokumenty nale?y dostarczya konsulowi i o co mo?e on zapytaa.

Uwaga! Jest to jedyny sposób ustalenia terminu spotkania z konsulem w sprawie wizy. Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie nie udzielają informacji przez telefon, ani nie umawiają na spotkanie z konsulem.

2. Rozmowa z konsulem w sprawie wizy

W umówionym dniu nale?y zg3osia sie do w3aściwej sekcji konsularnej z dokumentami opisanymi w rozdziale Podstwowe dokumenty i fotografie. Przewa?nie, ju? w trakcie rozmowy konsul podejmuje decyzje o tym, czy osoba ubiegająca sie o wize nieimigracyjną ma prawo ją otrzymaa. W nielicznych przypadkach, aby podjąa taką decyzje konsul mo?e poprosia o dostarczenie dodatkowych dokumentów, co nie wymaga ponownego umawiania sie przez telefon.

Osoby ubiegające sie o wizy w Ambasadzie Amerykanskiej w Warszawie, przy ul. Pieknej 12, muszą bya przygotowane na wielogodzinne oczekiwanie na rozmowe z konsulem, stojąc w kolejce na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dotyczy to zarówno spotkan porannych jak i popo3udniowych, szczególnie podczas wiosenno-letniego sezonu turystycznego.

Prosimy nie przynosia ze sobą jakichkolwiek niebezpiecznych narzedzi, np. broni, no?y, gazu obezw3adniającego, itp, jak równie? ?adnego sprzetu elektrotechnicznego takiego jak: telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery video, walkmeny, discmeny, laptopy, palmtopy, notesy elektroniczne i inne tego typu urządzenia.

3. Pobranie odcisków palców

Wszystkie osoby w wieku od 14 do 79 lat muszą poddaa sie krótkotrwa3ej procedurze pobrania odcisków palców wskazujących obu rąk przy pomocy elektronicznego skanera bez u?ycia brudzącego tuszu

4. Wynik rozmowy z konsulem

A) Je?eli osoba ubiegająca sie o wize kwalifikuje sie do jej otrzymania, a jej wniosek zosta3 rozpatrzony w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, paszport z wizą bedzie mo?na odebraa osobiście nastepnego dnia roboczego lub pó?niej o 16:00 bąd? za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL pod wskazanym adresem. Jeśli wniosek zosta3 rozpatrzony w Konsulacie Generalnym w Krakowie, paszport z wizą zostanie odes3any pod adres domowy osoby ubiegającej sie o wize za pośrednictwem firmy DHL. Odbiór paszportu pocztą kurierską trwa od 5 do 10 dni roboczych. Posiadanie wizy amerykanskiej w paszporcie nie gwarantuje prawa wjazdu na terytorium USA. Ostateczną dezyzje w tej sprawie podejmuje urzednik imigracyjny. W przypadku trudności napotkanych przy przekraczaniu granicy Stanów Zjednoczonych obywatele polscy mają prawo prosia o kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi: Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie, tel: (202) 234-38-00, lub Konsulatami Generalnymi w Nowym Yorku, tel: (212) 686-15-41, Chicago, tel: (312) 337-81-66, Los Angeles, tel: (310) 442-85-00.

:D Je?eli osoba ubiegająca sie o wize nie kwalifikuje sie do jej otrzymania, dostanie pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wydania wizy, a jej paszport zostanie zwrócony na miejscu. Ka?dy mo?e ponownie ubiegaa sie o wize w terminie pó1niejszym, zgodnie z opisaną tu procedurą. Na ogó3 jednak zalecamy aby osoby, którym odmówiono wydania wizy odczeka3y rok zanim z3o?ą nowy wniosek, chyba, ?e zasz3a istotna zmiana w ich sytuacji lub mają inny wa?ny powód, aby ubiegaa sie o wize wcześniej.

Przed ponownym umówieniem sie na rozmowe z konsulem prosimy wnikliwie rozwa?ya swoje szanse na otrzymanie wizy, tym bardziej, i? ka?de staranie sie o wize wią?e sie z koniecznością wniesienia op3aty manipulacyjnej, która nie zostanie zwrócona w przypadku odmowy wydania wizy.

Podstawowe dokumenty i fotografie

Wszyscy, którzy ubiegają sie o wize nieimigracyjną, bez wzgledu na jej rodzaj i niezale?nie od celu wizyty w USA, muszą przedstawia nastepujące dokumenty:

Paszport wa?ny przynajmniej sześa miesiecy ponad planowany pobyt w USA. Uwaga! Wed3ug prawa polskiego obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko, są zobowiązani do wymiany paszportu na nowy.

Dok3adnie wype3niony wniosek wizowy DS-156. Me?czy1ni w wieku 16-45 lat wype3niają równie? formularz DS-157. Osoby ubiegające sie o wize typu F, J lub M, a tak?e wszyscy obcokrajowcy, bez wzgledu na wiek i p3ea, wype3niają trzy formularze: DS-156, DS-157 oraz DS-158.

Szczególną uwage nale?y zwrócia na to, by w ka?dej rubryce wniosku wizowego by3a udzielona jasna, precyzyjna s3owna odpowied1. Prosimy nie pozostawiaa pustych pól ani nie stawiaa kresek. Zachecamy, do wype3niania formularza DS-156 w elektronicznym systemie "on line". Wype3niony w jezyku angielskim lub polskim i wydrukowany wniosek wizowy DS-156 sk3ada sie z trzech stron: na pierwszej i drugiej znajdują sie dane osobowe, na stronie trzeciej kod kreskowy zawierający wprowadzone informacje. Wszystkie trzy strony nale?y dostarczya do Ambasady. Prosimy ich nie sk3adaa ani nie gnieśa. Osoby z formularzami DS-156 wype3nionymi odrecznie bedą mog3y umówia sie na rozmowe z konsulem jedynie w piątki.

Op3ata za podanie wizowe wynosi 350,- PLN (równowartośa 100 dolarów USA). Suma ta powinna zostaa wp3acona w z3otych polskich na konto Ambasady: Ambasada USA 00-540 Warszawa Al. Ujazdowskie 29/31, Citibank Handlowy w Warszawie SA, nr konta: 33 10301508 0000000500350016.

Zachecamy osoby ubiegające sie o wizy do wnoszenia op3aty za podanie wizowe za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ambasada zawar3a z Pocztą Polską umowe, zgodnie z którą za taką us3uge nie jest pobierana od wp3acającego ?adna op3ata manipulacyjna: osoby te nie powinny zatem uiszczaa op3aty w wysokości 3-3,5 z3 pobieranej przy dokonywaniu innych p3atności na poczcie. Osoby, które zdecydują sie na wniesienie op3aty za podanie wizowe za pośrednictwem banku mogą ponieśa koszty transakcji w wysokości dochodzącej do 25 z3 – ?aden bank nie zawar3 z Ambasadą umowy dotyczącej zniesienia op3at. Dowody dokonania op3aty muszą posiadaa oryginalną pieczea urzedu pocztowego lub banku, oraz zawieraa nazwisko osoby ubiegającej sie o wize, numer konta Ambasady i określenie „op3ata wizowa”. Brak dowodu op3aty opó1ni rozpatrzenie podania o wize. Dowód op3aty nie jest zwracany przez Ambasade osobie ubiegającej sie o wize.

Op3ata za podanie wizowe nie jest op3atą za wydanie wizy. Jest to op3ata za procedure wizową; taką op3ate muszą wnosia wszystkie osoby ubiegające sie o wizy nieimigracyjne do Stanów Zjednoczonych we wszystkich krajach świata. Wizy dla obywateli polskich są bezp3atne. Wszystkie osoby ubiegające sie o wizy, niezale?nie od obywatelstwa i miejsca sk3adania podania wizowego, wnoszą op3ate za podanie wizowe, która nie podlega zwrotowi.

Do ka?dego wniosku nale?y za3ączya oddzielne, imienne pokwitowanie op3aty.

Wspólne pokwitowanie dla ca3ej rodziny mo?e bya za3ączone tylko w przypadku cz3onków rodziny o tym samym nazwisku.

Zdjecie spe3niające wszystkie ni?ej wymienione kryteria:

- zdjecie, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesiecy, musi bya przyklejone na wniosku wizowym;

- wymiary zdjecia - kwadrat o boku 5 cm;

- fotografia mo?e bya czarno-bia3a lub kolorowa;

- t3o - bia3e lub inne jasne, jednolite;

- twarz na zdjeciu musi mierzya 3 cm od czubka g3owy do podbródka;

- wzrok i twarz muszą bya skierowane prosto w obiektyw aparatu;

- oboje uszu bya widoczne;

- nie mo?na fotografowaa sie w ciemnych okularach;

- nie mo?na fotografowaa sie w nakryciu g3owy, chyba ?e nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach ca3a twarz musi bya widoczna.

A wszystko to znajdziesz tu: http://www.usinfo.pl/consular/niv/polish.htm

Zaproszenie moze Ci pomoc, ale moze byc nawet niepotrzebne... Inne dokumenty, typu zaswiadczenie z pracy, o wysokosci zarobkow, papiery potwierdzajace posiadanie nieruchomosci, samochodow itd. czasem sa wazne, a czesto konsul nawet na nie nie spojrzy...

Powodzenia!

DAWID

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...