Jump to content

Recommended Posts

Dla wszystkich, którzy maja problemy z wypełnieniem wniosku o wizę :)

JAK WYPEŁNIĆ DS-160 - KROK PO KROKU

Wniosek DS-160 znajduje się na stronie: https://ceac.state.gov/genniv/

1. Upewnij się, że wybierasz właściwy konsulat. Jeśli wybierzesz błędnie, Twój formularz zostanie przesłany do innej bazy i aplikacja będzie nieważna.

2. Na ekranie początkowym możesz:

- rozpocząć nową aplikację

- z pomocą Application ID załadować poprzednio zapisaną aplikację (w celu wydrukowania potwierdzenia)

- z pomocą Application ID wznowić wypełnianie aplikacji

START AN APPLICATION

Z listy na górze po prawej można wybrać język, w którym będą wyświetlane ewentualne podpowiedzi. W ten sposób można sobie ułatwić wypełnianie, bo wystarczy najechać myszką na tytuł rubryki, który należy wypełnić i powinna wyświetlić się podpowiedź po polsku (jeśli oczywiście wybierzesz język polski).

Po każdym kroku aplikacji można ją zapisać.

W przypadku wpisania niedozwolonego znaku i próbie zapisania formularza (bądź przejścia do następnej sekcji) u góry strony na czerwono pojawi się komunikat, w którym miejscu jest błąd i jaki jest to błąd. Poza tym przy błędnym polu pojawi się czerwona strzałka. <|

Całą aplikację wypełniamy BEZ polskich znaków diakrytycznych Z WYJĄTKIEM pola 'Full Name In Native Alphabet ' (oczywiście, jeśli nas to dotyczy).

W każdym momencie możesz aplikację anulować klikając klawisz 'CANCEL'.

Aby kontynuować klikasz klawisz 'CONTINUE'.

Aby cofnąć się o sekcję/ekran klikasz klawisz 'BACK'.

Aby przejść do następnej sekcji/ekranu klikasz klawisz 'NEXT'.

Legenda:

Kolorem czarnym wyszczególnione są podstawowe informacje wyświetlane na stronach aplikacji (wraz z tłumaczeniem).

Kolorem szarym wyszczególnione są informacje, które większości z nas (lub nawet wszystkich Polaków) nie dotyczą.

Kolorem fioletowym wyszczególnione są informacje, które pojawiają się na stronie aplikacji dopiero po wybraniu jednej z opcji odpowiedzi na pytanie.

Kolorem zielonym wyszczególnione są informacje, których pojawienie się na stronie aplikacji uzależnione jest od płci, którą wybraliśmy na początku wypełniania aplikacji.

Kolorem pomarańczowym wyszczególnione są informacje, których pojawienie się na stronie aplikacji uzależnione jest od stanu cywilnego, jaki wybraliśmy na początku wypełniania aplikacji.

Link to comment
Share on other sites

Application Information

Please record your Application ID in a safe and secure place.

Proszę, zapisz numer ID aplikacji w pewnym i bezpiecznym miejscu.

If there are technical issues with the system, or you want to complete your application some other time, you can save your work and later, start where you left off. In order to access your application later, however, you will need: (1) your Application ID, and (2) the answer to the security question that you will choose on this page.

W przypadku problemów technicznych z systemem lub kiedy będziesz chciał/a dokończyć wypełnianie aplikacji później, możesz zapisać wypełnioną część podania i potem rozpocząć tam, gdzie skończyłeś/aś. Aby uzyskać dostęp do swojej aplikacji będziesz potrzebować: (1) numer ID aplikacji oraz (2) odpowiedź na pytanie zabezpieczające wybrane na tej stronie.

To choose a security question, pick the one you like the best from the dropdown list, type your answer to that question in the box below, and click "Continue". Remember: In order to access your application later, you will need to know the answer exactly as you wrote it on this page.

Aby wybrać pytanie zabezpieczające, wybierz z rozwijanej listy to, które najlepiej Ci odpowiada, wpisz swoją odpowiedź w polu poniżej i kliknij "Continue" (Kontynuuj). Pamiętaj: aby uzyskać dostęp do aplikacji w terminie późniejszym, musisz zapamiętać odpowiedź dokładnie tak, jak zapisałeś/aś ją na tej stronie.

You can also use your Application ID and security question to retrieve your Confirmation Page after you have submitted your application, or to use your previously provided application information to complete a new application at a later date.

Możesz również posłużyć się numerem ID aplikacji i pytaniem zabezpieczającym, aby po złożeniu wniosku uzyskać dostęp do strony z potwierdzeniem lub aby wykorzystać informacje z wcześniej wypełnionej aplikacji do wypełnienia nowej aplikacji w terminie późniejszym.

If you do not plan to complete your application within the next 30 days, download your application to your computer by clicking the "Save" button at the bottom of the last completed page. Follow the instructions. When you are ready to complete your application, select "Upload an Application". NOTE: Only download your application to a computer that cannot be accessed by anyone who does not have your permission to see or record your personal data. If you download your application a shared or public computer, such as a computer in a cyber café or library, your personal information may be able to be accessed by other users.

Jeśli nie planujesz wypełnić całej aplikacji w ciągu 30 dni, ściągnij ją na swój komputer za pomocą klawisza "Save" (Zapisz) u dołu każdej (ostatniej) wypełnionej strony. Postępuj zgodnie z instrukcjami. Kiedy będziesz gotowy/a dokończyć wypełnianie aplikacji, wybierz opcję "Upload an Application" (Załaduj aplikację). UWAGA: Ściągnij swoja aplikację tylko na taki komputer, który nie będzie dostępny dla osób postronnych, które nie mają Twojego upoważnienia do przeglądania Twoich danych. Jeśli ściągniesz aplikację na komputer w miejscu publicznym, na przykład w kafejce lub bibliotece, Twoje dane osobowe będą ogólnodostępne.

Note: Electronically submitting your DS-160 online application is the FIRST STEP in the visa application process. The next step is to review the internet page of the embassy or consulate where you plan to apply for your visa. Most visa applicants will need to schedule a visa interview, though some applicants may qualify for visa renewal. The embassy or consulate information may include specific local instructions about scheduling interviews, submitting your visa application, and other frequently asked questions.

Uwaga: Złożenie elektronicznego wniosku DS-160 jest PIERWSZYM KROKIEM w procesie aplikowania o wizę. Następnym krokiem jest zapoznanie się ze stroną internetową ambasady lub konsulatu, gdzie zamierzasz ubiegać się o wizę. Większość ubiegających się o wizę będzie musiało umówić się na rozmowę, podczas gdy niektórzy będą się kwalifikować na odnowienie wizy. Informacje zawarte na stronach ambasady lub konsulatu mogą zawierać szczegółowe instrukcje dotyczące umawiania się na rozmowę i składania wniosków wizowych oraz inne często zadawane pytania.

Security Question

Pytanie zabezpieczające. I na liście są m.in.:

- WHAT IS THE GIVEN NAME OF YOUR MOTHER'S MOTHER? - Jak brzmi imię matki Twojej matki?

- WHAT IS THE GIVEN NAME OF YOUR FATHER'S FATHER? - Jak brzmi imię ojca Twojego ojca?

- WHAT NAME DID YOUR FAMILY USED TO CALL YOU WHEN YOU WERE A CHILD? - Jak nazywała Cię Twoja rodzina, kiedy byłeś/aś dzieckiem?

- IN WHAT CITY DID YOU MEET YOUR SPOUSE/SIGNIFICANT OTHER? - W jakim mieście poznałeś swego współmałżonka/druga połówkę?

- WHAT IS THE NAME OF YOUR FAVORITE CHILDHOOD FRIEND? - Jak nazywa się Twój ulubiony przyjaciel z dzieciństwa?

- WHAT IS THE MIDDLE NAME OF YOUR YOUNGEST CHILD? - Jakie jest drugie imię Twojego najmłodszego dziecka?

- WHAT WAS YOUR HOME PHONE NUMBER WHEN YOU WERE A CHILD? - Jaki był Twój domowy numer telefonu, kiedy byłeś/aś dzieckiem?

- WHAT WAS THE NAME OF YOUR FAVORITE STUFFED ANIMAL OR TOY? - Jak miała na imię Twoja ulubiona maskotka lub zabawka?

- IN WHAT CITY DOES YOUR NEAREST SIBLING LIVE? - W jakim mieście najbliżej mieszka Twoja siostra/brat?

- WHAT WAS THE NAME OF YOUR FIRST BOYFRIEND OR GIRLFRIEND? - Jak nazywała się Twoja pierwsza sympatia?

Po wpisaniu odpowiedzi klikasz 'CONTINUE' (Kontynuuj).

Link to comment
Share on other sites

Personal Information 1

NOTE: Data on this page must match the information as it is written in your passport.

UWAGA: Dane na tej stronie muszą być zgodne z danymi w Twoim paszporcie.

Surnames

Nazwiska (wszystkie, jakie widnieją w Twoim paszporcie).

Given Names

Imiona (wszystkie, jakie widnieją w Twoim paszporcie).

Full Name In Native Alphabet

Imiona i nazwiska z paszportu (pisane z wszystkimi ogonkami przy a, e, u, itp. - jeśli dotyczy).

Does Not Apply/Technology Not Available - zaznaczasz, jeśli nie jesteś w stanie wpisać swoich danych z paszportu w ojczystym języku (dotyczy to głównie obywateli Indii).

Q: Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)?

Czy kiedykolwiek posługiwałeś/aś się innymi imionami lub nazwiskami (np. nazwisko panieńskie, religijne, zawodowe, pseudonim, itp.)?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się pola do wpisania tych nazwisk ('Other Surnames Used') i imion ('Other Given Names Used'). Nazwiska dotyczą zwłaszcza kobiet, które po ślubie nie używają już nazwiska panieńskiego (maiden), bądź mają podwójne nazwisko.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli masz/miałeś/aś jeszcze jakieś inne imiona/nazwiska i wypełniasz kolejne pola, podobnie jak w pierwszym przypadku.

Q: Do you have a telecode that represents your name?

Czy posiadasz telekod, którym można zapisać Twoje imię i nazwisko?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się pola do wpisania tych czterocyfrowych kodów dotyczących nazwisk ('Telecode Surnames') i imion ('Telecode Given Names').

Sex

Płeć.

Male - mężczyzna, Female - kobieta.

Martial Status

Stan cywilny. I na liście są:

- MARRIED - żonaty/zamężna

- COMMON LAW MARRIAGE - małżeństwo według prawa zwyczajowego (w Polsce nie ma takiej opcji)

- CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP - rejestrowany związek partnerski (w Polsce nie ma takiej opcji)

- SINGLE - wolny

- WIDOWED - wdowiec/wdowa

- DIVORCED - rozwiedzony/a

- LEGALLY SEPARATED - w separacji

- OTHER - inne (pojawi się pole, w którym należy wytłumaczyć swój status - 'Explain')

Date and Place of Birth

Data i miejsce urodzenia. Z listy wybierasz datę (jeśli ją znasz, a jeśli nie, to wpisz tak, jak masz ją wpisaną w paszporcie).

City

Miasto/miejsce urodzenia.

State/Province

Stan/Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy). Ma to być obecnie używana nazwa miejsca urodzenia.

Link to comment
Share on other sites

Personal Information 2

Nationality

Obywatelstwo (kraj do wybrania z listy).

Q: Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?

Czy posiadasz lub posiadałeś/aś jakieś inne obywatelstwo ponad te, które wybrałeś/aś z listy powyżej?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się lista, z której wybierzesz to obywatelstwo i pojawi się także pytanie:

'Do you hold a passport for the other nationality above?'

'Czy masz paszport potwierdzający to obywatelstwo?'

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się pole do wpisania numeru tego paszportu.

'+ Add Another' wybierasz, jeśli masz/miałeś/aś jeszcze jakieś inne obywatelstwo/a i wypełniasz kolejne pola, podobnie jak w pierwszym przypadku.

National Identification Number

Numer identyfikacyjny - w Polsce jest to PESEL.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

U.S. Social Security Number

Numer ubezpieczenia społecznego w USA. Jeśli kiedykolwiek takowy otrzymałeś/aś (np. kiedy wcześniej byłeś/aś w USA na wizie F, M lub J i otrzymałeś/aś ten numer), to wpisz go w podane pola.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz numeru SSN.

U.S. Taxpayer ID Number

Indywidualny numer podatkowy w USA. Jeśli kiedykolwiek takowy otrzymałeś/aś, to wpisz go w podane pole.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz numeru ITIN.

Nie należy w tym polu powtarzać numeru SSN.

Link to comment
Share on other sites

Adress and Phone Information

Home Address

Adres zamieszkania (może być adres zameldowania).

Street Address (Line 1)

Ulica.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce, np. zostały numery domu/mieszkania (pisane bez '/'; czyli nie można wpisać 29/11, a trzeba wpisać 29-11 lub 29 m. 11).

City

Miasto/miejsce zamieszkania.

State/Province

Stan/Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Postal Zone/ZIP Code

Kod pocztowy (można wpisać z '-').

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Mailing Address

Adres korespondencyjny.

Q: Is your Mailing Address the same as your Home Address?

Czy Twój adres korespondencyjny jest taki sam, jak adres zamieszkania?

YES - idziesz do następnego pytania.

NO - pojawią się pola, w których należy podać adres korespondencyjny (podobnie, jak w przypadku adresu zamieszkania).

Phone

Telefon.

Primary Phone Number

Podstawowy numer telefonu (można podać z '-' lub pisany ciągiem, nie ma znaczenia).

Secondary Phone Number

Dodatkowy numer telefonu.

Możesz podać, jeśli posiadasz jakiś inny numer telefonu.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Work Phone Number

Telefon służbowy.

Możesz podać, jeśli posiadasz telefon służbowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Email Address

Adres elektroniczny.

Możesz podać adres mailowy, jeśli takowy posiadasz.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Link to comment
Share on other sites

Passport Information

Passport/Travel Document Type

Rodzaj paszportu. I na liście są:

- REGULAR - Zwykły (i tę opcję zaznaczy większość osóB)

- OFFICIAL - Oficjalny (wydawany członkom rządu, pracownikom ambasady, którzy nie posiadają statusu dyplomaty oraz ich rodzinom)

- DIPLOMATIC - Dyplomatyczny

- OTHER - Inny (pojawi się pole, w którym trzeba wytłumaczyć, jaki to paszport - 'Explain')

Passport/Travel Document Number

Numer paszportu.

Passport Book Number

Numer książeczki paszportowej.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy (polskie książeczki paszportowe nie mają inwentaryzacyjnych numerów kontrolnych).

Country/Authority that Issued Passport/Travel Document

Kraj w którym został wydany paszport (do wybrania z listy).

Where was the Passport/Travel Document Issued?

Gdzie został wydany paszport?

City

Miasto (jeśli wydał je np. wojewoda dolnośląski, to należy wybrać Wrocław, bo to stolica województwa i tam znajduje się Urząd Wojewódzki, który wydał paszport).

State/Province *If shown on passport

Województwo *jeśli widnieje na paszporcie.

Country/Region

Kraj, w którym został wydany paszport (do wybrania z listy).

Issuance Date

Data wydania (do wybrania z listy).

Expiration Date

Data ważności (do wybrania z listy).

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli Twój paszport wydany jest bezterminowo.

Q: Have you ever lost a passport or had one stolen?

Czy kiedykolwiek zgubiłeś/aś passport lub został Ci skradziony?

NO - idziesz do następnej sekcji

YES - pojawią się kolejne pola, w których trzeba udzielić dodatkowych informacji.

Passport/Travel Document Number

Numer paszportu, który został zgubiony/skradziony.

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie znasz/nie pamiętasz tego numeru.

Country/Authority that Issued Passport/Travel Document

Kraj w którym został wydany paszport (do wybrania z listy).

I w kolejnym polu należy wyjaśnić, co się stało - 'Explain').

'+ Add Another' - wybierasz, jeśli został Ci skradziony jeszcze jakiś inny paszport i wypełniasz kolejne wyjaśnienia, podobnie jak w pierwszym przypadku.

Link to comment
Share on other sites

Travel Information

NOTE: Provide the following information concerning your travel plans.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące Twojego planu podróży.

Purpose of Trip do the U.S.

Cel wyjazdu do USA. I na liście są rodzaje wiz. Wybierz odpowiednią dla Ciebie , a potem w polu 'Specify' sprecyzuj wybraną kategorię):

1. FOREIGN GOVERNMENT OFFICIAL (A) - wizy dla przedstawicieli rządu i dyplomatów

- AMBASSADOR OR PUBLIC MINISTER (A1) - ambasador lub minister

- CAREER DIPLOMATIC/CONSULAR OFFICER (A1) - urzędnik konsularny

- SPOUSE OF AN A1 (A1) - współmałżonek posiadacza wizy A1

- CHILD OF AN A1 (A1) - dziecko posiadacza wizy A1

- FOREIGN OFFICIAL/EMPLOYEE (A2) - zastępca ministra lub ambasadora

- SPOUSE OF AN A2 (A2) - współmałżonek posiadacza wizy A2

- CHILD OF AN A2 (A2) - dziecko posiadacza wizy A2

- PERSONAL EMPLOYEE of an A1 or A2 (A3) - pracownik pomocniczy posiadacza wizy A1 lub A2

- SPOUSE OF AN A3 (A3) - współmałżonek posiadacza wizy A3

- CHILD OD AN A3 (A3) - dziecko posiadacza wizy A3

2. TEMPORARY BUSINESS PLEASURE VISITOR ( B) - wizy biznesowe i turystyczne

- BUSINESS & TOURISM (TEMPORARY VISITOR) (B1/B2) - wyjazd turystyczno-biznesowy

- BUSINESS/CONFERENCE (B1) - wyjazd w celu biznesowym/na konferencję

- TOURISM/PERSONAL TRAVEL (B2) - wyjazd turystyczny

3. ALIEN IN TRANSIT © - wizy tranzytowe

- TRANSIT (C1) - tranzyt

- CREWMEMBER IN TRANSIT (C1/D) - tranzyt dla członka załogi (np. statku)

- TRANSIT TO U.N. HEADQUARTERS (C2) - tranzyt do siedziby głównej Narodów Zjednoczonych

- FOREIGN OFFICIAL IN TRANSIT (C3) - tranzyt dla przedstawiciela władz

- PERSONAL EMPLOYEE OF A C3 (C3) - tranzyt dla pracownika pomocniczego posiadacza wizy C3

- SPOUSE OF A C3 (C3) - współmałżonek posiadacza wizy C3

- CHILD OF A C3 (C3) - dziecko posiadacza wizy C3

4. CNMI WORKER OR INWESTOR (CW/E2C) - wizy pracownicze lub inwestorskie dla przybywających na Mariany Północne (terytorium stowarzyszone USA)

- CNMI LONG TERM INWESTOR (E2C) - długterminowy inwestor

- CNMI TEMPORARY WORKER (CW1) - tymczasowy pracownik

- SPOUSE OF A CW1 (CW2) - współmałżonek posiadacza wizy CW1

- CHILD OF A CW1 (CW2) - dziecko posiadacza wizy CW1

5. CREWMEMBERS (D) - wizy dla członków załogi (statku lub samolotu)

- CREWMEMBERS (D) - wiza dla członka załogi

6. TREATY TRADER OR INWESTOR (E) - wizy dla przedsiębiorców lub inwestorów

- TREATY TRADER (E1) - przedsiębiorca handlowy lub inwestor z pokaźnym kapitałem

- SPOUSE OF AN E1 (E1) - współmałżonek posiadacza wizy E1

- CHILD OF AN E1 (E1) - dziecko posiadacza wizy E1

- EXECUTIVE/MANAGER/ESSENTIAL EMPLOYEE (E1) - przedsiębiorca/dyrektor/pracownik wyższego szczebla

- EXECUTIVE/MANAGER/ESSENTIAL EMPLOYEE (E2) - przedsiębiorca/dyrektor/pracownik wyższego szczebla

- TREATY INVESTOR (E2) - inwestor

- SPOUSE OF AN E2 (E2) - współmałżonek posiadacza wizy E2

- CHILD OF AN E2 (E2) - dziecko posiadacza wizy E2

- SPOUSE OF AN E3 (E3D) - współmałżonek posiadacza wizy E3 (dotyczy Australijczyków)

- CHILD OF AN E3 (E3D) - dziecko posiadacza wizy E2

7. ACADEMIC OR LANGUAGE STUDENT (F) - wizy dla studentów akademickich i uczniów

- STUDENT (F1) - student, uczestnik kursu językowego (w wymiarze nie pozwalającym na naukę na wizie turystycznej - powyżej 18 godzin tygodniowo)

- SPOUSE OF AN F1 (F2) - współmałżonek posiadacza wizy F1

- CHILD OF AN F1 (F2) - dziecko posiadacza wizy F1

- COMMUTER STUDENT (F3) - student przyjezdny (dotyczy obywateli Kanady i Meksyku)

8. INTERNATIONAL ORGANIZATION REPREZENTATIVE/EMPLOYEE (G) - wizy dla przedstawicieli/pracowników organizacji międzynarodowych

- PRINCIPAL REPRESENTATIVE (G1) - przedstawiciel rządu (uznawanego przez USA) akredytowany przy organizacji międzynarodowej

- STAFF OF PRINCIPAL REPRESENTATIVE (G1) - pracownik przedstawiciela rządu

- SPOUSE OF A G1 (G1) - współmałżonek posiadacza wizy G1

- CHILD OF A G1 (G1) - dziecko posiadacza wizy G1

- REPRESENTATIVE (G2) - przedstawiciel rządu (uznawanego przez USA) uczestniczący w spotkaniu organizacji międzynarodowej

- SPOUSE OF A G2 (G2) - współmałżonek posiadacza wizy G2

- CHILD OF A G2 (G2) - dziecko posiadacza wizy G2

- NON-RECOGNIZED/-MEMBER COUNTRY REPRESENTATIVE (G3) - przedstawiciel nieuznawanego rządu (lub rządu nie będącego członkiem organizacji międzynarodowej) uczestniczący w spotkaniu tej organizacji

- SPOUSE OF A G3 (G3) - współmałżonek posiadacza wizy G3

- CHILD OF A G3 (G3) - dziecko posiadacza wizy G3

- INTERNATIONAL ORGANIZATION EMPLOYEE (G4) - pracownik organizacji międzynarodowej

- SPOUSE OF A G4 (G4) - współmałżonek posiadacza wizy G4

- CHILD OF A G1 (G) - dziecko posiadacza wizy G4

- PERSONAL EMPLOYEE OF A G (G5) - pracownik pomocniczy przedstawiciela rządu lub organizacji międzynarodowej

- SPOUSE OF A G5 (G5) - współmałżonek posiadacza wizy G5

- CHILD OF A G5 (5) - dziecko posiadacza wizy G5

9. TEMPORARY WORKER (H) - wizy dla pracowników tymczasowych i praktykantów

- SPECIALTY OCCUPATION (H1B) - pracownik ze specjalistycznym zawodem

- CHILEAN SPECIALTY OCCUPATION (H1B1) - pracownik z Chile ze specjalistycznym zawodem

- SINGAPOREAN SPECIALTY OCCUPATION (H1B1) - pracownik z Singapuru ze specjalistycznym zawodem

- NURSE IN SHORTAGE AREA (H1C) - pielęgniarka (ta kategoria wygasła w 2009 r.)

- AGRICULTURAL WORKER (H2A) - pracownik rolny sezonowy

- NONAGRICULTURAL WORKER (H2B) - pracownik sezonowy

- TRAINEE (H3) - stażysta, praktykant

- SPOUSE OF AN H (H4) - współmałżonek posiadacza wizy H

- CHILD OF AN H (H4) - dziecko posiadacza wizy H

10. FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVE (I) - wizy dla dziennikarzy

- FOREIGN MEDIA REPRESENTATIVE (I) - dziennikarz

- CHILD OF AN I (I) - dziecko posiadacza wizy I

- SPOUSE OF AN I (I) - współmałżonek posiadacza wizy I

11. EXCHANGE VISITOR (J) - wizy dla uczestników wymiany studenckiej i naukowej, programu "Work & Travel", Au-pairs oraz stażystów

- EXCHANGE VISITOR (J1) - uczestnik wymiany, stażysta

- CHILD OF AN J1 (J2) - dziecko posiadacza wizy J1

- SPOUSE OF AN J (J2) - współmałżonek posiadacza wizy J1

12. FIANCE(E) OR SPOUSE OF A US CITIZEN (K)

- FIANCE(E) OF A US CITIZEN (K1) - narzeczony/a obywatela USA

- CHILD OF A K1 (K2) - dziecko narzeczonego/ej obywatela USA

- SPOUSE OF A US CITIZEN (K3) - współmałżonek obywatela USA

- CHILD OF A K3 (K4) - dziecko współmałżonaka obywatela USA

13. INTRACOMPANY TRANSFEREE (L) - wizy dla pracowników oddelegowanych do amerykańskiego oddziału firmy

- INTRACOMPANY TRANSFEREE (L1) - pracownik oddelegowany

- CHILD OF AN L1 (L2) - dziecko posiadacza wizy L1

- SPOUSE OF AN L1 (L2) - współmałżonek posiadacza wizy L1

14. VOCATIONAL/NONACADEMIC STUDENT (M) - wizy dla studentów kursów specjalistycznych (np. zawodowych)

- STUDENT (M1) - student

- SPOUSE OF AN M1 (M2) - współmałżonek posiadacza wizy M1

- CHILD OF AN M1 (M2) - dziecko posiadacza wizy M1

- COMMUTER STUDENT (M3) - student przyjezdny (dotyczy obywateli Kanady i Meksyku)

15. OTHER (N) - inne wizy

- PARENT OF CERTAIN SPECIAL IMIGRANT (N8) - rodzic szczególnego imigranta

- CHILD OF AN N8 (N9) - dziecko posiadacza wizy N8

16. NATO STAFF (NATO) - wizy dla przedstawicieli NATO

- PRINCIPAL REPRESENTATIVE (NATO1) - przedstawiciel NATO

- SPOUSE OF NATO1 (NATO1) - współmałżonek posiadacza wizy NATO1

- CHILD OF NATO1 (NATO1) - dziecko posiadacza wizy NATO1

- REPRESENTATIVE (NATO2) - przedstawiciel NATO niższego szczebla

- SPOUSE OF NATO2 (NATO2) - współmałżonek posiadacza wizy NATO2

- CHILD OF NATO2 (NATO2) - dziecko posiadacza wizy NATO2

- CLERICAL STAFF (NATO3) - personel biurowy NATO

- SPOUSE OF NATO3 (NATO3) - współmałżonek posiadacza wizy NATO3

- CHILD OF NATO3 (NATO3) - dziecko posiadacza wizy NATO3

- OFFICIAL (NATO4) - urzędnik NATO

- SPOUSE OF NATO4 (NATO4) - współmałżonek posiadacza wizy NATO4

- CHILD OF NATO4 (NATO4) - dziecko posiadacza wizy NATO4

- EXPERT (NATO5) - ekspert NATO

- SPOUSE OF NATO5 (NATO5) - współmałżonek posiadacza wizy NATO5

- CHILD OF NATO5 (NATO5) - dziecko posiadacza wizy NATO5

- CIVILIAN STAFF (NATO6) - pracownik cywilny NATO

- SPOUSE OF NATO6 (NATO6) - współmałżonek posiadacza wizy NATO6

- CHILD OF NATO6 (NATO6) - dziecko posiadacza wizy NATO6

- PERSONAL EMPLOYEE OF A NATO1 - NATO6 (NATO7) – pracownik pomocniczy posiadacza wizy NATO1 - NATO6

- SPOUSE OF NATO7 (NATO7) - współmałżonek posiadacza wizy NATO7

- CHILD OF NATO7 (NATO7) - dziecko posiadacza wizy NATO7

17. ALIEN WITH EXTRAORDINARY ABILITY (O) wizy dla osób o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach

- EXTRAORDINARY ABILITY (O1) - osoba o wyjątkowych zdolnościach

- ALIEN ACCOMPANYING/ASSISTING (O2) - osoba towarzysząca posiadaczowi wizy O1

- SPOUSE OF AN O1 OR O2 (O3) - współmałżonek posiadacza wizy O1 lub O2

- CHILD OF AN O1 OR O2 (O3) - dziecko posiadacza wizy O1 lub O2

18. INTERNATIONALLY RECOGNIZED ALIEN (P) - wizy dla osób rozpoznawalnych (artystów, sportowców)

- INTERNATIONALLY RECOGNIZED ALIEN (P1) - sportowiec, artysta

- ARTIST/ENTERTAINER EXCHANGE PROGRAM (P2) - osoba/y biorące udział w programie wymiany artystycznej

- ARTIST/ENTERTAINER IN CULTURAL PROGRAM (P3) – artysta/artyści biorący udział w występie/warsztatach o charakterze unikatowym

- SPOUSE OF A P1, P2 OR P3 (P4) - współmałżonek posiadacza wizy P1, P2 lub P3

- CHILD OF A P1, P2 OR P3 (P4) - dziecko posiadacza wizy P1, P2 lub P3

19. CULTURAL EXCHANGE VISITOR (Q) - wizy dla uczestników wymiany kulturalnej

- CULTURAL EXCHANGE VISITOR (Q1) - uczestnik wymiany kulturalnej

20. RELIGIOUS WORKER ® - wizy dla pracowników religijnych (duchownych i świeckich)

- RELIGIOUS WORKER (R1) - pracownik religijny

- CHILD OF AN R1 (R2) - dziecko posiadacza wizy R1

- SPOUSE OF AN R1 (R2) - współmałżonek posiadacza wizy R1

21. INFORMANT OR WITNESS (S) - wizy dla specjalnych informatorów i świadków

- FAMILY MEMBERS OF AN INFORMANT (S7) - członek rodziny informatora

22. VICTIM OF TRAFFICKING (T) - wizy dla ofiar handlu ludźmi

- VICTIM OF TRAFFICKING (T1) - ofiara handlu ludźmi

- SPOUSE OF A T1 (T2) - współmałżonek posiadacza wizy T1

- CHILD OF A T1 (T3) - dziecko posiadacza wizy T1

- PARENT OF A T1 (T4) - rodzic posiadacza wizy T1

- SIBLING OF A T1 (T5) - rodzeństwo posiadacza wizy T1

23. NAFTA PROFESSIONAL (TD/TN) - wizy dla przedstawicieli Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (obywateli Kanady i Meksyku)

- SPOUSE OF A TN (TD) - współmałżonek posiadacza wizy TN

- CHILD OF A TN (TD) - dziecko posiadacza wizy TN

24. VICTIM OF CRIMINAL ACTIVITY (U) - wizy dla ofiar działalności kryminalnej (np. przemocy domowej, przestępstw seksualnych, handlu ludźmi), świadków i informatorów

- VICTIM OF CRIME (U1) - ofiara, świadek, informator

- SPOUSE OF A U1 (U2) - współmałżonek posiadacza wizy U1

- CHILD OF A U1 (U3) - dziecko posiadacza wizy U1

- PARENT OF A U1 (U4) - rodzic posiadacza wizy U1

- SIBLING OF A U1 (U5) - rodzeństwo posiadacza wizy U1

W przypadku wyborów niektórych wiz będą potrzebne dodatkowe informacje. Na przykład:

Principal Applicant Information

Dane głównego aplikanta (dotyczy wiz dla współmałżonków i dzieci, które wyjeżdżają razem z głównym aplikantem).

Surnames

Nazwisko/a (głównego aplikanta)

Given Names

Imię/imiona (głównego aplikanta).

Application Receipt/Petition Number

Numer aplikacji/petycji (w przypadku wiz narzeczeńskich oraz niektórych wiz pracowniczych numer obowiązkowy).

Mission/Organization Information

Informacje o organizacji (w domyśle: zapraszającej do USA).

Sponsoring Mission/Organization

Nazwa organizacji (w przypadku wiz A można wpisać 'Ambasada USA', nazwę organizacji międzynarodowej lub nazwę bazy wojskowej USA).

Contact Surnames

Nazwiska osób kontaktowych (z tej organizacji).

Contact Given Names

Imiona osób kontaktowych (z tej organizacji).

U.S. Address (Line 1)

Adres organizacji w USA.

U.S. Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto.

State

Stan (do wybrania z listy).

Zip Code

Kod pocztowy.

Phone Number

Numer telefonu (organizacji).

W przypadku, kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłeś płeć 'Male' (Mężczyzna), to będą informacje, jakie będziesz musiał podać w dalszej części tej sekcji:

Q: Have you made specific travel plans?

Czy masz już konkretne plany wyjazdu?

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Date of Arrival in U.S.

Data przyjazdu do USA.

Arrival Flight (if known)

Numer lotu (jeśli jest znany).

Arrival City

Miasto przylotu.

Date of Departure from U.S.

Data wyjazdu z USA.

Departure Flight (if known)

Numer lotu (jeśli jest znany).

Departure City

Miasto wylotu.

Provide the locations you plan to visit in the U.S.:

Podaj miejsca, jakie planujesz odwiedzić podczas pobytu w USA.

Location

Miejsce.

'+ Add Another' - wybierasz, jeśli planujesz odwiedzić coś jeszcze i chcesz o tym poinformować.

NO - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Intended Date of Arrival

Planowana data przyjazdu (do wybrania z listy - musisz podać miesiąc i rok, nie musisz podawać dnia, jeśli jeszcze go nie znasz).

Intended Lenght of Stay in U.S.

Planowany czas pobytu w USA. Numer wpisz, a okres czasu wybierz z listy:

- YEAR(S) - rok/lat/a

- MONTH(S) - miesiąc/miesięcy

- WEEK(S) - tydzień/tygodni/e

- DAY(S) - dzień/dni

- LESS THAN 24 HOURS - mniej, niż 24 godziny

W przypadku wybrania czterech pierwszych opcji potrzebne będą dodatkowe informacje.

Po wybraniu jednej z opcji potrzebne będą dodatkowe informacje.

Address Where You Will Stay in the U.S.

Adres, pod którym zatrzymasz się w USA (jeśli zamierzasz podróżować po USA, wpisz adres pierwszego hotelu, w którym planujesz się zatrzymać).

Street Address (Line 1)

Ulica (możesz jej nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie dokładnie się zatrzymasz; wtedy wpisz N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto (możesz go nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie pojedziesz; wtedy należy wpisać N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste.

State

Stan (do wybrania z listy).

ZIP Code (if known)

Kod pocztowy (jeśli jest znany). Jeśli nie znasz kodu pocztowego do adresu, w którym się zatrzymasz, to pole możesz zostawić puste.

W przypadku, kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłaś płeć 'Female' (Kobieta), to będą informacje, jakie będziesz musiała podać w dalszej części tej sekcji:

Intended Date of Arrival

Planowana data przyjazdu (do wybrania z listy - musisz podać miesiąc i rok, nie musisz podawać dnia, jeśli jeszcze go nie znasz).

Intended Lenght of Stay in U.S.

Planowany czas pobytu w USA. Numer wpisz, a okres czasu wybierz z listy:

- YEAR(S) - rok/lat/a

- MONTH(S) - miesiąc/miesięcy

- WEEK(S) - tydzień/tygodni/e

- DAY(S) - dzień/dni

- LESS THAN 24 HOURS - mniej, niż 24 godziny

W przypadku wybrania czterech pierwszych opcji potrzebne będą dodatkowe informacje.

Address Where You Will Stay in the U.S.

Adres, pod którym zatrzymasz się w USA (jeśli zamierzasz podróżować po USA, wpisz adres pierwszego hotelu, w którym planujesz się zatrzymać).

Street Address (Line 1)

Ulica (możesz jej nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie dokładnie się zatrzymasz; wtedy wpisz N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto (możesz go nie podawać, jeśli jeszcze nie wiesz, gdzie pojedziesz; wtedy należy wpisać N/A oznaczające 'not available' lub 'no answer' (niedostępny lub brak odpowiedzi). Pole nie może zostać puste.

State

Stan (do wybrania z listy).

ZIP Code (if known)

Kod pocztowy (jeśli jest znany). Jeśli nie znasz kodu pocztowego do adresu, w którym się zatrzymasz, to pole możesz zostawić puste.

Person/Entity Paying for Your Trip

Osoba/Podmiot opłacający twoją podróż. I na liście są:

- SELF - sam/sama

- OTHER PERSON - ktoś inny

- OTHER COMPANY/ORGANIZATION - inna firma/organizacja

W przypadku wybrania opcji 'OTHER PERSON' pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia.

Surnames of Person Paying for Trip

Nazwisko/a osoby opłacającej podróż.

Given Names of Person Paying for Trip

Imiona osoby opłacającej podróż.

Telephone Numer

Numer telefonu.

Email Address

Adres elektroniczny. Możesz podać adres mailowy, jeśli posiadasz.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie masz (bądź nie chcesz podawać).

Relationship to You

Rodzaj pokrewieństwa (tej osoby) z Tobą. I na liście są:

- CHILD - dziecko

- PARENT - rodzic

- SPOUSE - współmałżonek

- OTHER RELATIVE - inny krewny

- FRIEND - przyjaciel

- OTHER - pozostałe

Pojawi się także pytanie dodatkowe pytanie.

'Is the address of the party paying for your trip the same as your Home or Mailing Address?'

'Czy adres osoby opłacającej Twoją podróż jest taki sam jak Twój adres zamieszkania lub adres korespondencyjny?'

YES - idziesz do następnej sekcji

NO - pojawią się dodatkowe pola, które musisz uzupełnić.

Address of Person Paying

Adres osoby opłacającej podróż.

Street Address (Line 1)

Ulica zamieszkania.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto/miejsce zamieszkania.

State/Province

Stan/Województwo.

'Does Not Apply' - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Postal Zone/ZIP Code

Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj zamieszkania (do wybrania z listy).

W przypadku wybrania opcji 'Other Company/Organization' pojawią się dodatkowe pola do uzupełnienia.

Name of Company/Organization Paying for Trip

Nazwa firmy/organizacji opłacającej podróż.

Telephone Numer

Numer telefonu.

Relationship to You

Kim ta firma/organizacja jest dla Ciebie. I musisz to napisać. A dodatkowo podać informacje adresowe.

Street Address (Line 1)

Ulica przy której mieści się firma/organizacja.

Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto.

State/Province

Stan/Województwo.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Postal Zone/ZIP Code

Kod pocztowy.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie dotyczy.

Country/Region

Kraj (do wybrania z listy).

Link to comment
Share on other sites

Travel Companions Information

NOTE: Provide the following travel companion information.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące osób podróżujących z Tobą.

Persons travelling with you

Osoby podróżujące z Tobą.

Q: Are there other persons traveling with you?

Czy podróżują z Tobą inne osoby?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - jeśli podróżujesz z rodziną lub z grupą/organizacją zaznacz tę odpowiedź. Pojawi się dodatkowe pytanie.

'Are you traveling as part of a group or organization?'

'Czy podróżujesz jako członek grupy/organizacji?'

YES - pojawi się dodatkowe pole, gdzie będzie trzeba wpisać nazwę grupy, z którą podróżujesz.

Group Name

Nazwa grupy.

NO - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, gdzie trzeba będzie podać dane osób, które z Tobą podróżują.

Enter person(s) travelling with you

Podaj dane osób podróżujących z Tobą.

Surnames of Person Traveling With You

Nazwisko/a osoby podróżującej z Tobą.

Given Names of Person Traveling With You

Imię/imiona osoby podróżującej z Tobą.

Relationship with Person

Pokrewieństwo z tą osobą. I na liście są:

- PARENT - rodzic

- SPOUSE - współmałżonek

- CHILD - dziecko

- OTHER RELATIVE - inny krewny

- FRIEND - przyjaciel

- BUSINESS ASSOCIATE - współpracownik/wspólnik

- OTHER - pozostałe

W przypadku, jeśli podróżujesz z większą ilością osób kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejną) i podaj dane kolejnej osoby (podobnie, jak w przypadku pierwszego towarzysza podróży).

Link to comment
Share on other sites

Previous U.S. Travel Information

NOTE: Provide the following previous U.S. travel information. Provide complete and accurate information to all questions that require an explanation.

UWAGA: Podaj informacje dotyczące poprzednich wyjazdów do USA. Podaj kompletne i precyzyjne informacje na wszystkie pytania.

Q: Have you ever been in the U.S.?

Czy byłeś/aś kiedykolwiek w USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, w których trzeba będzie podać informacje dotyczące pięciu ostatnich podróży do USA.

Date Arrived

Data przyjazdu (jeśli nie pamiętasz dokładnej daty, wybierz miesiąc i rok lub sam rok).

Lenght of Stay

Długość pobytu. Numer należy wpisać 'z ręki', a okres czasu wybrać z listy:

- YEAR(S) - rok/lat/a

- MONTH(S) - miesiąc/miesięcy

- WEEK(S) - tydzień/tygodni/e

- DAY(S) - dzień/dni

W przypadku kolejnych pobytów kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejny) i podaj dane tego pobytu (podobnie, jak w przypadku pierwszego pobytu). Należy podać maksymalnie pięć ostatnich podróży do USA.

Pojawi się też dodatkowe pytanie.

'Do you or did you ever hold a U.S. Driver's License?'

'Czy masz lub kiedykolwiek miałeś/aś amerykańskie prawo jazdy?'

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia.

Driver's License Number

Numer prawa jazdy.

'Do Not Know' - wybierz, jeśli nie wiesz/nie pamiętasz.

State of Driver's License

Stan, w którym wydano Ci prawo jazdy.

W przypadku posiadania praw jazdy z wielu stanów kliknij '+ Add Another' (dodaj kolejny) i podaj dane tego dokumentu (podobnie, jak w przypadku pierwszego prawa jazdy).

Q: Have you ever been issued a U.S. Visa?

Czy kiedykolwiek wydano Ci wizę do USA?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, w których będzie trzeba podać informację dotyczącą poprzedniej wizy/wiz.

Date Last Visa Was Issued

Data wydania Twojej ostatniej wizy (do wybrania z listy).

Visa Number

Numer wizy.

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie znasz/nie pamiętasz numeru.

Pojawią się też dodatkowe pytania.

1. 'Are you applying for the same type of visa?'

'Czy aplikujesz o ten sam typ wizy?' Odpowiedź tak lub nie.

2. 'Are you applying in the same country or location where the visa above was issued, and is this country or location your place of principal of residence?'

'Czy aplikujesz w tym samym kraju/miejscu, gdzie została wydana poprzednia wiza i czy ten kraj jest głównym miejscem Twojego zamieszkania?' Odpowiedź tak lub nie.

3. 'Have you been ten-printed?'

'Czy pobierano od Ciebie odciski wszystkich 10 palców?' Odpowiedź tak lub nie.

4. 'Has your U.S. Visa ever been lost or stolen?'

'Czy kiedykolwiek zgubiłeś/aś lub skradziono Ci wizę?'

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia, w których trzeba będzie wyjaśnić sytuację dotyczącą zgubienia lub skradzenia wizy.

Year

Rok (w domyśle: w którym zgubiłeś/aś lub skradziono Ci wizę).

Explain

Wyjaśnij, co się stało.

5. 'Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked?'

'Czy kiedykolwiek unieważniono lub anulowano Ci wizę?'

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, gdzie należy wyjaśnić, co się stało - 'Explain'.

Q: Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry?

Czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy, odmówiono Ci wstępu do USA lub wycofałeś/aś swoje podanie o wjazd w punkcie granicznym?

NO - idziesz do następnego pytania.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić, co się stało - 'Explain'.

Q: Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

Czy ktoś kiedykolwiek złożył na Ciebie petycję imigracyjną do USA?

NO - idziesz do następnej sekcji.

YES - pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia, w którym trzeba wyjaśnić, co to była za petycja - 'Explain'.

Link to comment
Share on other sites

U.S. Point of Contact Information

Sekcja NIE POJAWI się, gdy w sekcji Travel Information wybrałeś/aś, że do USA wybierasz się na mniej niż 24 godziny.

Contact Person or Organization in the United States

Dane kontaktowe osoby lub organizacji w USA. Jeśli nie znasz nikogo, wpisz wpisać nazwę sklepu, firmy, organizacji, którą zamierzasz odwiedzić na miejscu lub nawet nazwę hotelu, w którym się zatrzymasz. Jedna z opcji (osoba/organizacja) MUSI być wypełniona.

Contact Person

Dane osoby do kontaktu.

Surnames

Nazwisko/a.

Given Names

Imię/imiona.

Do Not Know - zaznaczasz, jeśli nie masz takiej osoby (bo np. po prostu nie znasz tam nikogo).

Organization Name

Nazwa organizacji. Może to być nazwa sklepu, firmy, czy hotelu, w którym się zatrzymasz (nie musisz być wcale przez nich zaproszony/a).

'Do Not Know' - zaznaczasz, jeśli nie zaprasza Cię żadna organizacja (a podałeś/aś już dane kontaktowe do osoby).

Relationship to You

Rodzaj pokrewieństwa (tej osoby) z Tobą. I na liście są:

- RELATIVE - krewny

- SPOUSE - współmałżonek

- FRIEND - przyjaciel

- BUSINESS ASSOCIATE - współpracownik/wspólnik

- EMPLOYER - pracodawca

- SCHOOL OFFICIAL - przedstawiciel szkoły

- OTHER - pozostałe

Po wybraniu osoby/organizacji i wskazaniu jednej z relacji powyżej, pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia.

Address and Phone Number of Point of Contact

Adres i numer telefonu do osoby wskazanej do kontaktu.

U.S. Street Address (Line 1)

Ulica.

U.S. Street Address (Line 2) *Optional

Ulica - dalszy ciąg, jeśli całość nie zmieściła się w pierwszej linijce.

City

Miasto.

State

Stan (do wybrania z listy).

Zip Code (if known)

Kod pocztowy (jeśli jest znany).

Phone Number

Numer telefonu. Możesz wpisać same '0', jeśli nie znasz.

Email Address

Adres elektroniczny.

Możesz podać adres mailowy, jeśli znasz.

Does Not Apply - zaznaczasz, jeśli nie znasz (bądź nie chcesz podawać).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...